Financijsko poslovanje

Plan nabave za 2024.

Financijski plan za 2024. i projekcija za 2025.-2026.

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023.

Financijsko izvješće za 12/ 2023

 

Financijsko izvješće za 06/ 2023

Izvršenje za 2023

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Centru za autizam (2023.) 

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022.

Financijsko izvješće za 2022

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Centru za autizam (2022.) 

Plan nabave za 2022.

Financijski plan za 2022. i projekcija 2023.-2024.

Financijsko izvješće za 2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021.

Financijsko izvješće za 2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020.

Plan nabave za 2021.

Financijski plan za 2021.-2023.

 

Financijsko izvješće za 2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.

Rebalans plana nabave za 2019.

Plan nabave za 2020.

Financijski plan za 2020. i projekcija 2021.-2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 

Godišnje izvješće za 2018.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu 

Godišnje izvješće za 2016.

Dopuna Plana nabave za 2019.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.

Financijsko izvješće za 2018.

Financijski plan za 2019.

Plan nabave za 2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.

Financijsko izvješće za 2017.

Financijski plan za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Izmjene i dopune plana nabave 2018

Plan nabave za 2018.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Centru za autizam (2017.)

Prijedlog financijskog plana Centra za autizam za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave u 2017. godini

Plan nabave za 2017.

Financijsko izvješće za 2016.

Plan nabave za 2016.

Plan prihoda i rashoda za 2016.

Financijsko izvješće za 2015.

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka  

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica